Program a programové prohlášení

Činnost společenství má svá pravidla a zásady. Tyto vychází z prioritních cílů, které jsou shrnuty do devíti bodů. Každý z bodů programového prohlášení představuje jeden pilíř, o který se naše činnost opírá. Podrobnosti ke každému bodu se dočtete po kliknutí na znaménko plus umístěné vpravo.

1. Sdružování kvalitních autoškoly a hájení jejich oprávněných zájmů

Sdružovat autoškoly, jejichž cílem je kvalitní výuka žáků – budoucích řidičů – poctivá práce a poctivé hospodářské soutěžení mezi autoškolami, oprostit autoškolství od nepoctivců a tím hájit oprávněné, tedy existenční zájmy autoškol.

2. Navázat jednání s příslušnými institucemi

Navázat jednání s příslušnými institucemi, které se zabývají problematikou legislativní činnosti v oblasti dopravy, zvláště pak se zaměřením na autoškolství. Pomocí všech na provozu zúčastněných zachovat a posílit autoškolám jejich poslání a nezávislost, zejména pak jejich jedinečnost. Nedovolit rozdrobení činností dosud prováděných výhradně jen autoškolami mezi jiné komerčně zájmové subjekty. Hájit nezastupitelnost a nositelství vzdělávání řidičů výhradně prostřednictvím autoškol.

3. Podporovat rozvoj spolupráci

Podporovat rozvoj a spolupráci mezi jednotlivými autoškolami v regionech a prostřednictvím jejich zástupce navázat spolupráci s regionálními institucemi. Musíme vzít za své naše motto: MAXIMUM SPOLUPRÁCE – MINIMUM KONFRONTACE. Z tohoto důvodu je třeba spolupracovat s jednotlivými složkami státní správy, které ovlivňují náš každodenní život a naši práci.

4. Aktivně spolupracovat při přípravě právních norem

Aktivně spolupracovat při přípravě právních norem prostřednictvím zástupců PSA ČR v orgánech PSP ČR např. v podvýboru pro dopravu a výstavbu infrastruktury, Senátu ČR, BESIPu a zejména v odborných komisích zřízených Ministerstvem dopravy ČR. Působit svými návrhy k tvorbě takových předpisů, které budou zajišťovat  životaschopnost autoškol a eliminovat snahy různých soukromých zájmových skupin,  snažících se parazitovat právě na našich žácích. Navíc se tyto skupiny snaží podmanit činnost autoškol nepřímo a přes ekonomiku rozhodovat o existenci autoškol.

5. Oslovit a spolupracovat s dalšími profesními společenstvími příbuzného zaměření

Oslovit a spolupracovat s dalšími profesními společenstvími příbuzného zaměření. Autoškolám je přiznáno prvenství výuky žadatele k získání řidičského oprávnění. Někteří z nových řidičů a není jich málo, pak řídí vozidlo jako své povolání. Do autoškol se řidiči vracejí k pravidelným či méně pravidelným školením k prohlubování svých znalostí, někteří dokonce vůbec ne. Ať se jedná o autoškoly či autodopravce, mají stejné problémy i stejné cíle v oblasti provozu na pozemních komunikacích . Spoluvychovávat kvalitní řidiče, zejména v uplatňování znalostí jak v praxi, tak v legislativních normách.  Myslíme si, že autoškola má jakožto nositel řidičského vzdělávání svoje nezastupitelné místo.

6. Rozšířit činnost o spolupráci s evropskými autoškolskými svazy

Rozšířit činnost o spolupráci s evropskými autoškolskými svazy. Zejména osobními kontakty získávat zkušenosti ze zahraničí tzv. zdola, to je přímo v autoškolách a porovnat úspěšnost různých metod výuky i legislativních opatření v praxi.

7. Zajistit šíření aktuálních odborných informací pro členskou základnu

Zajistit šíření aktuálních odborných informací pro členskou základnu. Povinností PSA ČR je bezodkladně poskytovat svým členům nejnovější informace o výsledcích jednání vedení PSA ČR, změnách v legislativě dotýkajících se činnosti autoškol, a to formou přístupu na internetové stránky PSA ČR, Zpravodajem PSA ČR, moderními mediálními nosiči (PC), ale i formou tištěných metodických pomůcek pro využití při výuce řidičů, či řízení své firmy. Každý člen se může obrátit na kohokoli z vedení PSA ČR se svým dotazem či požadavkem o radu či pomoc při řešení jakéhokoliv problému, dotýkajícího se nekalých postupů proti jeho firmě.

8. Využít odborného potenciálu pracovníků autoškol při zapojení do programu dopravní informatiky

Využít odborného potenciálu pracovníků autoškol při zapojení do programu dopravní informatiky. PSA ČR spolupracuje s učiteli autoškol, soustřeďuje jejich návrhy a nápady k úpravám legislativy, ale zejména k tvorbě metodik potřebných k činnosti učitelů autoškol. Využívá odborného potenciálu pracovníků autoškol, ale i dalších odborníků v oblasti technické, pedagogické, legislativní a dalších k zajištění odborného růstu učitelů autoškol.

9. Aktivně se podílet na dopravní výchově a bezpečnosti silničního provozu

Aktivně se podílet na dopravní výchově a bezpečnosti silničního provozu. Ve spolupráci s BESIPem, ale i dalšími složkami provozujícími dětská dopravní hřiště a dopravní výchovu podílet se již v raném věku dítěte na jeho výchově. Na základních školách vlivem neujasněných učebních osnov v mnoha případech tato dopravní výchova v současné době stagnuje. Bylo by vhodné usilovat o zajištění provozu dětských dopravních hřišť právě autoškolami. V rámci těchto činností je nutné zajistit prvotní seznámení se zdravotní přípravou již na základních školách. Takto získané znalosti dále prohlubovat v dalších výukových zařízeních s konečným důrazem na události v silničním provozu.

Rubriky

Semináře

legislativa

Info

O Nás

Komora autoškol

Archiv