Stanovy

Stanovy zapsaného spolku:

Profesní společenství autoškol a školicích středisek řidičů ČR, z. s.

(znění podle zákona č.89/2012 Sb.)

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku zní „Profesní společenství autoškol a školicích středisek řidičů ČR, z. s. (dále jen „Spolek“).
 2. Sídlo Spolku je na adrese: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 26651769
 3. Spolek je nepolitickou, společenskou a zájmovou organizací provozovatelů a učitelů autoškol a školících středisek řidičů v ČR.
 4. Spolek je samostatnou právnickou osobou.
 5. Spolek může spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými organizacemi v rámci republiky nebo i v zahraničí, spolupracovat s orgány obce, kraje a s ostatními organizacemi.

Článek II.

Účel Spolku, programové cíle a činnosti jsou zejména:

 1. Podílet se na přípravě a vydávání právních norem spojených s činností autoškol a akreditovaných školicích středisek, uvádění těchto norem do praxe.
 2. Poskytování poradenské činnosti v oblasti metodiky a ekonomiky při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, bezpečnosti silničního provozu a v oblastech vzdělávání souvisejících se silniční dopravou.
 3. Spolupracovat při zvyšování kvalitativní úrovně činnosti autoškol a akreditovaných školicích středisek řidičů.
 4. Pořádání odborných seminářů a publikačních činností
 5. Spolek je pro shora uvedené účely, oprávněn dále k takovým činnostem, které zajistí schopnost financování účelu a programových cílů spolku
 6. Spolek je oprávněn přijímat dary, dotace, příspěvky a výpůjčky (věcí movitých a nemovitých) k bezplatnému a dočasnému užívání věci. Takto získané prostředky, bude možno použit pouze pro další rozvoj spolku a dle podmínek rozhodnutí výboru spolku.

Článek III.

Členství

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné.
 2. Členy Spolku mohou být fyzické osoby i právnické osoby, které se ztotožňují s účelem, programovými cíli a činnostmi spolku.
 3. Základními povinnostmi člena je dodržovat obecně uznávané etické a morální zásady, serióznost v podnikání a řádně platit členské příspěvky.
 4. O přijetí člena rozhoduje na základě jeho přihlášky výkonný výbor.
 5. Každý člen má právo podílet se na činnosti Spolku, ucházet se o kandidaturu v orgánech Spolku, navrhovat kandidáty do orgánů Spolku, volit a být volen do těchto orgánů.
 6. Členské výhody může člen čerpat až po zaplacení členských příspěvků pro běžný kalendářní rok.
 7. Členství zaniká písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku, úmrtím nebo zánikem právnické osoby, vyloučením pro porušení stanov nebo vyškrtnutím pro nezaplacení členských příspěvků do 31.3. daného kalendářního roku.
 8. O vyloučení pro porušení stanov rozhoduje výkonný výbor.
 9. Člen má právo odvolat se k členské schůzi, která rozhodne s konečnou platností.
 10. Spolek vede neveřejný seznam členů. Za vedení seznamu, zápisy a změny v seznamu členů odpovídá Výbor spolku.

Čestné členství

 1. Čestným členem Spolku může být jmenována fyzická osoba, která se významným způsobem podílí nebo podílela na dosažení programových cílů Spolku.
 2. Návrh na jmenování čestného člena může podat kterýkoliv řádný člen Spolku.
 3. Jmenování čestným členem schvaluje členská schůze.

Článek IV.

Orgány Spolku jsou:

 1. Členská schůze (nejvyšší orgán Spolku)
 2. Výbor spolku (výkonný – řídící orgán Spolku)
 3. Předseda spolku (statutární orgán Spolku)
 4. Kontrolní komise a rozhodčí komise se nezřizuji.

Článek V.

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze.
 2. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje zásady rozvoje Spolku stanovy Spolku a změny těchto stanov

b) volí Výbor Spolku a odvolává jej

c) schvaluje plán a činnosti Spolku na následující kalendářní rok

d) bere na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za předchozí kalendářní rok

e) rozhoduje o zániku Spolku

 1. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl do seznamu členů. Součástí informace je návrh programu zasedání.
 2. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů Spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.
 3. Není-li 30 minut po stanoveném začátku jednání shromáždění členů přítomna usnášeníschopná většina členů, je po dalších 30 minutách shromáždění členů usnášení schopné nadpoloviční většinou přítomných.
 4. Z jednání shromáždění členů vyhotoví předseda zápis do 30 dnů ode dne jeho konání. Zápis obsahuje termín konání, přijatá usnesení, datum vyhotovení zápisu a podpis předsedy, místopředsedy a člena výboru.

Článek VI.

Výbor Spolku

 1. Výbor Spolku je výkonným, řídícím orgánem Spolku. Výbor spolku má minimálně tři členy, vždy však lichý počet. Členové Výboru Spolku jsou voleni členskou schůzí na funkční období pěti let. Opakovaná volba je možná. Výbor spolku volí ze svého středu předsedu spolku a místopředsedu spolku.
 2. Výbor Spolku je řízen předsedou Spolku a zejména:

a) připravuje a projednává stanovy Spolku a změny těchto stanov

b) stanovuje výši členských příspěvků, hospodaří s prostředky Spolku v souladu rozpočtem schváleným valnou hromadou,

c) vede evidenci členů a zpracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za předchozí kalendářní rok

d) vede účetnictví Spolku, podává každoroční daňové přiznání v termínu daném zákonem

e) zajišťuje praktické vedení Spolku, administrativní činnost a uzavírání smluv s třetími osobami

f) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku

g) zajišťuje spolupráci s třetími subjekty a přípravu akcí pořádaných spolkem

h) provádí a řídí veškeré další činnosti směřující k naplňování cílů a účelů spolku

 

 1. Výbor spolku je usnášeníschopný a rozhoduje nadpoloviční většinou jeho členů

Článek VII.

Předseda spolku

 1. Předseda spolku (dále jen „předseda “) jehož funkční období je 5 let je statutárním orgánem Spolku, opakovaná volba je možná.
 2. Předseda zastupuje Spolek navenek.
 3. Předseda je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku. Předseda jedná jménem spolku a podepisuje se za spolek tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.
 4. V době nepřítomnosti předsedy jej ve všech věcech zastupuje místopředseda spolku.
 5. Předseda je oprávněn zmocnit pro výkon všech práv a povinností dle čl. VI člena výboru spolku, případně jinou osobu.
 6. Předseda je povinen svolávat zasedání členské schůze v souladu s těmito stanovami.
 7. Předseda svolává a řídí zasedání Výboru Spolku.

Článek VIII.

Zrušení a zánik Spolku

 1. Spolek se zrušuje rozhodnutím Členské schůze nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených §270 občanského zákoníku.
 2. Shromáždění členů rozhodnutí o zrušení přijímá dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů na členské schůzi. Shromáždění členů při rozhodnutí o zrušení jmenuje likvidátora.
 3. Nepřejde-li majetek spolku na právního nástupce, provede se jeho likvidace dle paragrafu §268 až §273 občanského zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Těmito stanovami jsou nahrazeny stanovy ze dne: 20.11.2014
 2. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní poměry Spolku občanským zákoníkem.
 3. Platnost a účinnost je dána okamžikem schválení členské schůze spolku

 

V Havlíčkově Brodě dne 24. 11. 2022

Rubriky

Semináře

legislativa

Info

O Nás

Komora autoškol

Archiv