Vznik komory
na základě přijatého zákona, který bude definovat postavení a působnost autoškol a akreditovaných školicích středisek řidičů, určení orgánů komory, její organizaci, povinné členství, práva a povinnosti jejich členů.

Poslání komory

 • prosazovat a chránit práva a oprávněné zájmy svých členů
 • pomáhat při zvyšování odborné úrovně svých členů
 • poskytovat potřebné informace a poradenské služby při výuce a výcviku, školení řidičů a dopravní výchově
 • stanovit profesní standardy provozování autoškol a školicích středisek a dohlížet na jejich dodržování
 • garantovat vysokou úroveň výuky a výcviku
 • vytvářet  a organizovat  programové kurzy pro získávání a zvyšování kvalifikací provozovatelů a učitelů autoškol a školicích středisek a jejich organizaci
 • působit  při   zvyšování odborné úrovně stávajících učitelů autoškol a lektorů školicích středisek řidičů
 • vést vede registr vydaných (platných) oprávnění k výuce a výcviku a přehled lektorů školicích středisek řidičů veškerou agendu o získaných kvalifikacích těchto osob
 • spolupracovat se státní správou při vytváření nové legislativy
 • zastupovat své členy ve vztahu se státní správou
 • spolupracovat s ostatními organizacemi s podobným zaměřením
 • napomáhat při legislativním procesu schvalování učebních pomůcek
 • spolupůsobit na poli vzdělávání a osvěty v bezpečnosti silničního provozu

Organizace komory
orgány komory tvoří: Valná hromada, výkonný výbor, předseda, dozorčí rada, disciplinární komise, popřípadě jiné komise důležité pro správný chod a funkci komory)

Valná hromada
nejvyšší orgán (schválení stanov, volební řád, činnost komory, rozpočet komory, kontrola účetnictví, kontrolovat zprávy od výkonného výboru, dozorčí rady o činnostech atd.)

Výkonný výbor

 • řídí činnost komory mezi VH
 • členové výboru jsou zvoleni na VH

Předseda
je statutárním orgánem, zastupuje komoru navenek, další činnosti určené stanovami

Dozorčí rada
kontrolní orgán komory, odpovídá se VH a další činnosti stanovené stanovami

Disciplinární komise
iniciativní a rozhodčí orgán ve sporech mezi komorou a jejich členy nebo jen mezi členy, ukládá disciplinární opatření schválených ve stanovách nebo VH

Členství komory

 • FO, PO, popřípadě složky státu podnikající v oblasti výuky a výcviku a školení řidičů a dopravní výchově
 • komora schválí členství a zapíše člena, pokud splní podmínky dané stanovami a zákonem

Práva členů

 • volit a být volený do orgánů komory
 • předkládat návrhy na činnost komory a legislativy
 • žádat pomoc v rámci své činnosti

Povinnosti člena

 • dodržovat stanovy komory, standardy a zákony pro výuku a výcvik a školení řidičů
 • řádně platit členské příspěvky

o komoře    |    důvodová zpráva   |    pojetí komory    |    připomínky