Současný stav

Provozování autoškol a školících středisek řidičů, je od počátku novodobé historie zcela ponecháno tržnímu prostředí, odpovědnost za faktické provozování živností tak dopadá na každý jednotlivý subjekt. Státní správu v této oblasti vykonává  Ministerstvu dopravy.  Prosazování kvalitativních  změn v oboru, hájení zájmů jednotlivých členů není zajištěno žádným subjektem. Stávající spolky, dříve sdružení,  svoji  strukturou i počtem členů zajišťují prospěšnou vzdělávací činnost a informovanost  provozovatelů autoškol, jednotlivých učitelů i určitý servis ke  klientům,. ovšem v omezené působnosti a bez zásadního působení na státní správu.

 

Důvod návrhu změn

Možnost ovlivnit udržitelnost a rozvoj oboru autoškolství je ze strany provozovatelů autoškol a školících středisek velmi omezená, stejně jako možnost být seriozním partnerem státní správy. Autoškoly byly v minulých letech často v pozici, kdy legislativní změny v oboru byly přijaty bez možnosti dostatečné kvalitní argumentace odborné veřejnosti. Jako určující se potom jeví vznik takového subjektu, který obdobně jako v jiných pro společnost nezbytných oborech, bude garantem rozvoje, partnerem státní správy a bude současně hájit oprávněné zájmy členů. Tyto zásadní koncepční důvody vedou k záměru oslovit širokou odbornou veřejnost s tím, že je žádoucí pracovat na podrobném věcném záměru zákona o Komoře autoškol ČR.

 

Zásadní schéma a funkce Komory autoškoly ČR (KAČR)

 • vznik na základě speciálního zákona
 • samostatná právní subjektivita
 • volené orgány a definice rozsahu působnosti
 • povinné členství každého provozovatele s příspěvky
 • zásadní partner státní správy v oblasti výuky a výcviku řidičů
 • povinné připomínkové místo při legislativní činnosti v oboru
 • zajištění vzdělávání učitelů
 • metodická činnost a participace na zkouškách z odborné způsobilosti učitelů se státní správou
 • účinné hájení zájmů členů navenek a vytváření předpokladu pro rozvoj oboru

 

Přínos komory

 • zvýšení kvality přípravy nových řidičů,  úrovně vzdělávání všech řidičů včetně držitelů průkazu profesní způsobilosti přispívat k žádoucí odborné úrovni a bezpečnosti silničního provozu
 • tvorba odborných  podkladů pro její činnost v oblasti kvalifikace členů
 • legislativní připomínky a návrhy
 • dohled na dodržování standardů a pravidel
 • osvětová činnost v oblasti bezpečností silničního provozu

 

o komoře   |      důvodová zpráva   |    pojetí komory    |    připomínky